3 Cross Precon Polska Jastrowie

Strona głównaAktualności / Regulamin 3 Cross Precon Polska Jastrowie

Regulamin 3 Cross Precon Polska Jastrowie

III CROSS PRECON POLSKA JASTROWIE

Pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  5,3km oraz 10,6km

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Gminy i Miasta w Jastrowiu na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR

 • Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu

III. TERMIN I MIEJSCE

 • 7 kwietnia 2018 r – Jastrowie – godz. 16.30. Start i meta Plaża Miejska przy ulicy Jeziornej.

IV. TRASA I DYSTANS

 1. Trasa prowadzi rekreacyjnymi duktami leśnymi wokół jeziora Jastrowie Wielkie, a start i meta znajduje się na plaży miejskiej. Trasa oznaczona co 1 km.

1 pętla – dystans 5,3 km

2 pętle – dystans 10,6 km

 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

V. PROGRAM MINUTOWY

Sobota – 7.04.2018r.

 • godz. 14.00 – 16.15 – sekretariat zawodów (Plaża Miejska przy ulicy Jeziornej).
 • godz. 16.30 – bieg główny – dystans 5,3km oraz 10,6 km
 • godz. 17.15 – posiłek
 • godz. 18.00 – uroczyste podsumowanie

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 03.04.2018 do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.czas-start24.pl
 2. W biurze zawodów – zapisy oraz weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych.
 3. Wprowadza się limit zawodników 250 na obu dystansach.

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

Na dystansie 5,3 km

 • 20 zł do dnia 20.03.2018r.
 • 30 zł do dnia 03.04.2018r.
 • 50 zł w biurze zawodów

Na dystansie 10,6 km

 • 30 zł do dnia 20.03.2018r.
 • 40 zł do dnia 03.04.2018r.
 • 50 zł w biurze zawodów

Z opłaty startowej zwolnieni są  ci mieszkańcy Miasta i Gminy Jastrowie, którzy dokonają zapisu do biegu do dnia 20.03.2018r. po tym terminie opłata startowa będzie wynosiła 30 zł.

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują pakiet startowy, medal oraz posiłek regeneracyjny.

Opłaty przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.czas-start24.pl

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

 • Indywidualnie:

W biegu głównym na dystansie 5,3 km oraz 10,6 km – klasyfikacja generalna

ponadto, prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn jedynie na dystansie 10,6km:

K/M-18 18-29 lat

K/M-30 30-39 lat

K/M-40 40-49 lat

K-50  50+

M-50 50-59 lat

M-60 60-69 lat

M-70 70 +

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 • Kategoria Par Małżeńskich jedynie na dystansie 10,6km
 • Kategoria drużynowa kobiet oraz mężczyzn tylko na dystansie 10,6km (suma czasów 4 osób kobiety lub mężczyźni)
 • kategoria najlepsza Jastrowianka, najlepszy Jastrowianin na obu dystansach.

4. W biegach udział biorą zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia)

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 5,3km:

za miejsca I – VI puchar, nagroda

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 10,6km:

za miejsca I – III puchar, nagroda

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klas. generalną) tylko na dystansie 10,6km:

za miejsca I – III puchar

MISTRZOSTWA PAR MAŁŻEŃSKICH ( dotyczy dystansu 10,6km)

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

za miejsca I – III puchar, nagroda

KATEGORIA DRUŻYNOWA (suma czasów – 4 osoby , dotyczy dystansu 10km)

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

za miejsca I – III puchar, upominek

MIESZKAŃCY MIASTA JASTROWIE (Jastrowianka, Jastrowianin)

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (na obu dystansach):

za miejsce I upominek

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 15. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 17. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.