HM Górażdże Prefabrykacja - Prefabrykaty żelbetowe dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i rolniczego

Polityka BHP

W Heidelberg Materials poważnie traktujemy naszą społeczną odpowiedzialność i wierzymy, że partnerskie stosunki z pracownikami, podwykonawcami i społecznością lokalną mają wpływ na długoterminowy sukces firmy. W ramach tej odpowiedzialności profesjonalne i odpowiedzialne podejście do BHP stanowi podstawową wartość naszej organizacji.
Troska o naszych pracowników, podwykonawców i społeczność lokalną jest integralną częścią naszych działań biznesowych, a także ważnym elementem naszych działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Jesteśmy przekonani, że można skutecznie zapobiec wypadkom w pracy, chorobom zawodowym i dolegliwościom związanym ze zdrowiem psychicznym. Nieustannie dążymy do minimalizowania ryzyka dla naszych pracowników, podwykonawców i społeczności lokalnej w ramach naszego celu, jakim jest osiągnięcie zerowej wypadkowości/urazowości.

Zakres

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich lokalizacji i jednostek operacyjnych, w których Heidelberg Materials sprawuje kontrolę zarządczą.

Zobowiązanie

Aby stale doskonalić obszar bezpieczeństwa, zarządzamy nim poprzez właściwie zorganizowany system, którego kluczowymi elementami są:

  • Ustanowienie jasnych celów i odpowiednich planów działania
  • Zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy, wyposażenia, procedur i praktyk będących wynikiem regularnie weryfikowanych ocen ryzyka
  • Podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników w obszarze identyfikowania i eliminowania zagrożeń, na które są narażeni, by mieć pewność, że będą realizowali swoje zadania w sposób bezpieczny
  • Prowadzenie inspekcji i przeglądów miejsc wykonywania pracy w celu zapewnienia zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami
  • Monitorowanie i analiza procesów w obszaru BHP w celu spełnienia lub przewyższenia wymagań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Dostarczanie naszym klientom i społeczności informacji i instrukcji, jak bezpiecznie korzystać z naszych produktów

Firma Heidelberg Materials jest zobowiązana do prowadzenie biznesu zgodnie ze wszystkimi przepisami i wymaganiami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi, międzynarodowymi, a także wewnętrznymi standardami i procedurami BHP. Wspólnie z naszymi interesariuszami podejmujemy działania, aby zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym, a także informujemy opinię publiczną o naszych wynikach w zakresie BHP.

Role i odpowiedzialność

Zarząd Heidelberg Materials jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwego przywództwa i zasobów, aby wymagania niniejszej Polityki były realizowane. Każdy menedżer jest zobowiązany do realizowania założeń widocznego przywództwa w BHP, tak aby niniejsze wymagania były wdrażane i w skuteczny sposób realizowane. Każdy pracownik własny oraz podwykonawca jest odpowiedzialny i zobowiązany do bezpiecznego wykonywania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami i procedurami BHP. Każde zauważone zagrożenie lub niebezpieczne zachowanie musi być zgłoszone. Pracownicy mają obowiązek i prawo do wstrzymania wszelkich prac, w trakcie których oni lub jakiekolwiek inne osoby są narażone na śmierć lub poważne obrażenia.

Dominik von Achten
Prezes Zarządu Heidelberg Materials

Osoba kontaktowa i dalsze informacje

Przemysław Koralewski
HM Górażdże Prefabrykacja
ul. Roosevelta 20
64-915 Jastrowie
e-mail: przemyslaw.koralewski@precon.com.pl
tel.: +48 605 177 778