Polityka BHP i Jakościowa firmy Precon Polska

Strona główna / Precon Polska / Polityka BHP

Polityka BHP firmy Precon Polska

Firma HeidelbergCement bardzo poważnie podchodzi do kwestii odpowiedzialności społecznej. Jesteśmy przekonani, że kultura korporacyjna ukierunkowana na pracowników i partnerstwo zapewni długotrwały sukces firmy. Zasady BHP stanowią podstawową wartość firmy i integralną część wszystkich naszych działań biznesowych.
Wychodząc z założenia, że urazom, chorobom zawodowym i schorzeniom można zapobiegać, nieustannie podejmujemy kroki zmierzające do minimalizowania zagrożeń dla naszych pracowników, wykonawców i stron trzecich, stawiając sobie za cel całkowite wyeliminowanie wypadków.

Zakres

Niniejsza Polityka obowiązuje we wszystkich zakładach i jednostkach Grupy HeidelbergCement, nad którymi sprawujemy kontrolę zarządczą.

Zobowiązanie

W celu zapewnienia stałej poprawy naszych wyników zarządzamy obszarem BHP za pomocą odpowiednich systemów zarządzania. Do kluczowych elementów należy:

 • ustalanie jasnych celów i odpowiednich planów działania,
 • zapewnianie bezpiecznych miejsc pracy, bezpiecznych urządzeń oraz bezpiecznych procedur pracy i praktyk na podstawie wyników regularnie weryfikowanych ocen ryzyka,
 • szkolenie pracowników w zakresie zasad BHP obowiązujących na ich stanowisku pracy w celu uzyskania pewności, że mają oni odpowiednie kwalifikacje pozwalające na bezpieczne
  wykonywanie powierzonych zadań,
 • regularne sprawdzanie stanowisk pracy i weryfikowanie praktyk w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • nadzorowanie, monitorowanie i analizowanie zgodności wyników działań w zakresie BHP
  i procesów z wymaganiami,
 • zapewnianie wytycznych i wskazówek dotyczących postępowania z naszymi wyrobami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Firma HeidelbergCement stawia sobie za cel prowadzenie działalności zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi oraz wewnętrznymi normami i procedurami dotyczącymi BHP. Współpracujemy również z pracownikami, wykonawcami i stronami trzecimi w celu zapobiegania wypadkom oraz regularnie informujemy ich i społeczeństwo o wynikach naszych działań w zakresie BHP.

Zasady

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników, wykonawców i stron trzecich
na wszystkich operacyjnych stanowiskach pracy (1) w firmie HeidelbergCement obowiązkowe
jest stosowanie poniższych środków ochrony indywidualnej:

 • kask,
 • ochrona oczu,
 • obuwie ochronne,
 • odzież o wysokiej widzialności.

Ponadto wszyscy pracownicy i pracujący dla nas wykonawcy zobowiązani są przestrzegać następujących podstawowych zasad:

 • Wszystkie środki ochrony indywidualnej wymagane do wykonania danego zadania muszą być używane we właściwy sposób. Odnosi się to między innymi do używania:
  – pasów bezpieczeństwa podczas jazdy,
  – odpowiednich zabezpieczeń podczas prac na wysokości.
 • Urządzenia powinny być odpowiednio odcinane od źródeł zasilania i przed wykonaniem
  jakichkolwiek zadań sprawdzane w celu zapewnienia, że się nie uruchomią ani żadne
  ich części nie zaczną się poruszać.
 • Przed uruchomieniem (ponownym uruchomieniem) urządzenia należy sprawdzić,
  czy zamontowane zostały wszystkie zabezpieczenia.
 • Do przestrzeni zamkniętych mogą wchodzić wyłącznie uprawnione osoby posiadające
  pozwolenie na wykonywanie prac (2) podpisane przez odpowiedzialnego przełożonego.
 • Pracownicy firmy zobowiązani są prowadzić pojazdy ściśle zgodnie z przepisami lokalnymi
  i wymaganiami firmy.
 • Wszystkie wypadki w pracy muszą być zgłaszane i badane w celu ustalenia przyczyn i działań naprawczych oraz wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Dalsze wymagania w zakresie BHP, z którymi należy zachować zgodność, podano w wytycznych Grupy i dokumentach lokalnych, które są poddawane regularnym przeglądom i korygowane.
Nieprzestrzeganie przedstawionych zasad nie będzie tolerowane.

Zadania i obowiązki

Firma HeidelbergCement zobowiązuje wszystkie poziomy kierownictwa do ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo w podległych im obszarach. Jednocześnie podkreślamy, że wszyscy pracownicy, wykonawcy i odwiedzający ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność
za przestrzeganie procedur bezpiecznej pracy, które zapewniają bezpieczeństwo im
i ich kolegom.
Bezpieczeństwo uznaję za sprawę priorytetową i tego samego oczekuję od innych.
Tylko działając razem możemy osiągnąć cel, jakim jest wyeliminowanie wypadków.

Heidelberg, 1 marca 2015 r.
Dr Bernd Scheifele
Prezes Zarządu

Osoba kontaktowa i dalsze informacje

Agnieszka Michalska
Precon Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 20
64-915 Jastrowie
e-mail: agnieszka.michalska@precon.com.pl
tel.: +48 67 266 21 51