HM Górażdże Prefabrykacja - Kariera

Polityka Jakościowa
firmy HM Górażdże Prefabrykacja

Jakość w naszej firmie postrzegana jest w szerokim tego słowa znaczeniu. Jej świadectwem jest oczywiście finalna jakość naszych wyrobów. Jakość towarzyszy nam jednak w całym procesie począwszy od ofertowania, planowania, przygotowania, zakupów, wytwarzania, sprzedawania aż do dokumentowania i raportowania naszych osiągnięć.
Przez jakość należy rozumieć jakość stosowanych przez nas komponentów, materiałów, procesów, technologii, usług, codziennej pracy, planowania i organizacji pracy, ładu i porządku, przepływu informacji, danych analitycznych, zestawień, budżetów, prognoz, współpracy, wzajemnego traktowania się, relacji w firmie oraz sposobu kierowania i zarządzania firmą. Jakość jest zawsze i wszędzie, na wszystkich szczeblach i we wszystkich czynnościach wykonywanych codziennie w ramach naszej firmy.

Celem jakościowym firmy jest zaspokajanie rosnących potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie prowadzonej przez nas działalności, w oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie, zasoby ludzkie i finansowe oraz co ważne zasady ekonomii rynkowej.

Oferujemy możliwie najlepszy wyrób: nowoczesny, funkcjonalny, użyteczny, ergonomiczny, bezpieczny, ekonomiczny, wytworzony z należytą starannością i precyzją, za rozsądną – korzystną dla obu stron cenę. Staramy się, aby nasze wyroby zapewniały klientom „wartość dodaną” – ułatwiały życie klientom i użytkownikom, były przyjazne dla środowiska i pracowników, którzy je wytwarzają.

Przy określaniu naszej oferty kierujemy się potrzebami klientów, uwzględniając nasze możliwości, możliwości naszych dostawców, partnerów, aktualny stan wiedzy i nauki w danej materii, praktykę branżową, rosnące wymogi środowiska naturalnego jak i poprawę warunków pracy w naszej firmie.

Nieustannie doskonalimy nasze umiejętności jak i procesy technologiczne, testujemy nowatorskie i niejednokrotnie pionierskie rozwiązania, wdrażamy nowe materiały i surowce, sprzęty i urządzenia, nie zapominając o zasadach ekonomii rynkowej w odniesieniu do naszych wyrobów.

Postrzegamy komunikację, jako jeden z najbardziej istotnych czynników wpływających na jakość – zapewniających właściwe zrozumienie dla zachodzących zmian, rozwoju, potrzeb rynku oraz naszych możliwości i wewnętrznych ograniczeń.

Każdy pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska odpowiedzialny jest za realizację ww polityki na swoim odcinku pracy. Jakość tworzy każdy z nas, na każdym kroku, w każdej chwili pełniąc swoje obowiązki na rzecz naszej firmy.

Naszym celem jest wyprodukowanie właściwego wyrobu, we właściwym czasie, we właściwym miejscu, przyjaznego dla środowiska, użytkownika i pracownika, w najbardziej optymalny sposób oraz jego sprzedaż za rozsądną cenę – korzystną dla obu stron.